Anasayfa » Tüzük

Tüzük

SARIYER SPOR KULUBÜ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Sarıyer Spor Kulübü  Derneği” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur
Kulübün Renkleri : LACİVERT-BEYAZ’ dır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Kulübün amacı, Sportif Eğitim çalışmaları ve Spor yarışmaları olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
2.1)Atletizm,Futbol,Basketbol,Bisiklet,Güreş,Hentbol,kürek,Masa tenisi,Tenis,Okçuluk,Voleybol,Yelken ve yüzme,Su topu, jimnastik, atıcılık,  deniz ve denizcilik gibi her türlü spor dallarını ihtiyaç duyulduğunda kurmak, gerektiğinde bu dallarda profesyonel şubeler açmak,tüm spor branşlarında sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, spor yarışları düzenlemektir.
2.2)Sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller ve tesisler kurup işletmek.
2.3)Üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,
2.4)Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek,
2.5)Üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral değerlerine katkıda bulunmak.
2.6)Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda; çağdaş yaşama uygun olarak üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olan olanaklar hazırlamak, fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

2.7 Sporun ana hedefi bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak; sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş çalışma ve spor yapma koşul ve olanakları sağlamak; tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak; yurtiçinde ve yurt dışında amatör ve profesyonel spor dallarında yarışmalara katılmaktır.

2.8) Kulüp amaçlarını gerçekleştirebilmek için: Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, atletizm, masa tenisi, güreş, binicilik, halter, yüzme, judo, tekvando, karate, boks, bisiklet, jimnastik, atıcılık,  deniz ve denizcilik gibi her türlü spor dallarını ihtiyaç duyulduğunda kurmak, gerektiğinde bu dallarda profesyonel şubeler açmak,

2.9) Spor ile ilgili bakanlık ve ilgili bakanlığın genel müdürlüğü ve federasyonlar tarafından olduğu gibi, uluslar arası kuruluşlar tarafından yurtiçi ve yurtdışında tertiplenen amatör ve profesyonel yarışmalara katılmak, uluslar arası faaliyette bulunmak, yurtdışında bulunan sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olmak, gerektiğinde ayrılmak,

2.10) Amaçlarını gerçekleştirebilmek için şirketler veya ticaret unvanı Kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler, dayanışma sandıkları ve vakıflar kurar veya kurulmuş veya kurulacak olan şirket, ticari işletme, sandık ve vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul etmek,

2.11) Kulüp kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini gerektiğinde, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz suretiyle borsada değerlendirmek,

2.12) Yasa ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Spor alanda faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Spor Kulübünün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Bu kulübü üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Kulube maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek  Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü*
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 8-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Aday Olma ve Adaylık İlânı:

Kulüp Başkanlığı dahil kulübün organlarına aday olanlar, listelerini Genel Kurul başkanlık divanına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aday listeleri divan başkanı tarafından Genel Kurul üyelerine okunarak duyurulur. Listelerde isimleri olmayan ve bireysel hareket eden adaylar da isimlerini Divan başkanına bildirir. Divan kurulunca bireysel hareket eden adayların isimleri de okunur ve ilan edilir.

Adaylar değişik listelerde yer alabilirler. Alacakları oy miktarı sıralarını belirler. Ancak, bir listede asıl üye adayı, bir diğer listede yedek üye adayı olan kimsenin hem asil listeden ve hem de yedek listeden aldıkları oy tutarı birleştirilemez. Değişik listelerde asıl ve yedek üye ise asıl veya yedek üye olarak aldığı oylar dikkate alınarak asil veya yedek üye şeklinde sırası belirlenir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegeleri de aynı yöntemle seçilirler.

Oy listelerinde renk ayrımı yapılmaz, arzulanan renkte liste kullanılabilir.

Kulüp başkanı ve diğer organların seçimleri gizli oyla yapılır.

Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu ile diğer organları için aday olacakların ya kulüp üyesi olması ya da aday olmadan önce üyelik için başvuru yapmış olması ve  o genel kurulda üyeliğine karar verilmiş olması gerekir.
seçimlerde kullanılacak oy pusulaları basılı olabildiği gibi elle yazılmış da olabilir. Oy pusulalarına başkanın adı yazıldıktan sonra organların asıl ve yedek üyeleri de  ayrı ayrı gösterilir.  Oy pusulasında üstü çizilerek başka bir aday isminin yazılması veya yazılmaması o oy pusulasının geçersizliğini gerektirmez.

Sandık Kurullarının Teşkili:

Genel Kurula katılım dikkate alınarak, Genel Kurul başkanlık divanınca belirlenecek sayıda sandık teşkil edilir ve her sandık için bir başkan iki yardımcı üye ile birlikte sandık kurulları oluşturulur.

Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasından sonra seçimlere geçilir ve Genel Kurul başkanı tarafından oluşturulan sandıklarda oy verme işlemi başlar. Oy verme işleminde Genel Kurul başkanının tespit ettiği süre ve yöntem uygulanır.

Oyların Tasnif ve Sayım Sonuçlarının İlanı:

.  Oy verme işlemi sona erince her sandık kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıkları açarak sayım yapılır. Oy kullananlar ile sandıktan çıkan zarflar arasında bir fark var ise zarflar tekrar sandığa atılarak içlerinden oy kullananların sayısını eşitleyecek kadarı çekilerek iptal edilir.

Sayım sonucu sandık kurulları tarafından bir tutanağa geçirilerek imzalanır ve her sandığa ait oy pusulaları ve zarfları Genel Kurul başkanına teslim edilir.

Seçim sonuçları Genel Kurul başkanı tarafından hemen açıklanır ve seçilenlere mazbataları Genel Kurul başkanının da imzası alındıktan sonra Divan Yürütme Kurulu tarafından verilir.

Oy verme yerinin, oy kullanmanın, oy sayım ve dökümünün ve seçimle ilgili diğer işlemlerin düzen ve uygulamaları Genel Kurul başkanlık divanı tarafından yürütülür.

Seçim Sonuçlarına İtiraz:
Aday olan her üye, kendisi ile ilgili olarak sayım ve seçim sonucuna, seçimi takip eden günün en geç mesai bitimine kadar Genel Kurul başkanlığına itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz Genel Kurul başkanlığınca incelenir gerek görülürse oylar bütün sandık başkanlarının iştiraki ile tekrar sayılır ve döküm yapılır. Alınan sonuç kesindir. Ancak üyenin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.    Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim Kurulu bir başkan (genel kurulda ayrı seçilir, başkanın herhangi bir sebeple ayrılması durumunda yönetim kurulu asil üyeleri arasından bir başkan seçer ve bu başkan seçilmiş başkanın dönemini tamamlar), ile 14 asil ve 10 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda genel kurulda seçilen başkan dahil aşağıdaki şekilde görev bölümü yapar:
Başkan
a)    Başkan Vekili,
b)    Asbaşkan (İdari)
c)    Asbaşkan (Mali)
d)    Asbaşkan (Tesis-Sosyal ve Proje Geliştirme)
e)    Genel Sekreter
f)    Genel Kaptan
g)    Sayman
h)    Federasyon Temsilcisi
i)    İl Spor Müdürlüğü Temsilcisi
j)    Amatör Şubeler-Altyapı ve Spor Okulları Sorumlusu
k)    Sağlık İşleri Sorumlusu
l)    Dış İlişkiler Sorumlusu
m)    Taraftarlar Sorumlusu
n)    Basın Sözcüsü.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulu Başkanı Görev ve Yetkileri:

Kulüp Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kulübü temsil eder.  Her ne sebeple olursa olsun, kulüp başkanlığının boşalması halinde, sıradaki ilk yedek üye göreve çağırılarak Yönetim Kurulu tamamlanır. Olağan Genel Kurula üç aylık bir süre  varsa başkan vekili ile kulüp temsil edilerek yönetilir.

Kulüp Başkanı;
a)    Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder. Kulüp adına sözleşme imzalama yetkisine sahiptir. Gerektiğinde başka üyeleri de görevlendirebilir veya Yönetim Kurulu kararı ile başka üyelere de yetki verdirebilir.

b)    Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler,

c)    Kulübün kurulları ve kurul üyeleri arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.

d)    Kulübün faaliyet ve çalışmalarını düzenler, yönlendirir ve denetler.

e)    Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kulübü temsil ve ilzam eder,.

f)    Mevzuatın ve kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar, yetkilerini kullanır. Kulüp Başkanının bulunmadığı hallerde Başkanın hak ve yetkilerini Başkan vekili kullanır ve kulüp işlerinin yürütülmesini sağlar.

Başkan Vekilinin Görev ve Yetkileri:

. Başkan Vekili, kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın hak ve yetkilerini kullanır, kulüp işlerinin yürütülmesini sağlar.

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkanın Görev ve Yetkileri:

. İdari işlerden sorumlu olup genel sekreterle birlikte organizeli olarak çalışır.

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanın Görev ve Yetkileri:

. Mali İşlerden sorumlu olup, saymanla birlikte koordineli olarak çalışır.

Tesis-Sosyal ve Proje Geliştirmeden Sorumlu Asbaşkanın Görev ve Yetkileri:

Kulübün tesis sorunları ile ilgilenir, bakım ve onarımlarının yapılması işlerini takip eder, sosyal çalışmalar yapar, projeler geliştirerek yönetim kuruluna sunar.
a) Varsa, yönetmelik hükümleri gereğince hareket eder. Mevcut bir yönetmelik yok ise, tesisler ve sosyal ilişkilerle ilgili bir yönetmelik hazırlanarak ve yürürlüğe konulması için çalışır ve bu yönetmelik hükümleri gereğince hareket eder.
b) Yönetim Kurulu kararları uyarınca çalışır, kulübün sosyal çalışmalarını yürütür.
c) Kulübün mali, idari ve sosyal açıdan günün koşullarına uyum sağlayabilmek için projeler geliştirerek yönetim kuruluna sunar.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:
a)    Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür,

b)    Her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe gelen yazıları tetkik eder, gündeme alır, yanıt bekleyen yazılara süresi içinde yanıt verilmesini sağlar, Başkan ile Başkan vekilinin bulunmadığı zamanlarda yazıları imzalar, toplantıları yönetir

c)    Personel kadrosunu düzenler ve denetler,

d)    Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar,

e)    Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkilerin düzenli olması için basın sözcü ile birlikte düzenleme yapar, kulübün tanıtımı için çalışmaları tanzim ve düzenler,

f)    Kayıt ve tescil işlerini düzenler, takip eder,

g)    Toplantı tutanaklarını düzenler, kararların deftere geçmesi işini takip eder,

h)    Sekretaryanın çalışmaları ve kulüp arşivinden sorumludur.

i)    Kulüpçe çıkarılacak kitap, dergi, gazete, broşür, bülten v.s. gibi yayınların hazırlanmasında ve dağıtımında görev yapar,

j)    Kulübün propaganda ve tanıtım işlerini düzenler.

Genel Kaptan’ın Görev ve Yetkileri:

Genel Kaptan, kulübün dahil bulunduğu bütün spor dallarından sorumlu olup buna göre:
a)    Profesyonel şubeden sorumludur. Ayrıca Amatör Şubeler Sorumlusu ile birlikte, şube faaliyetleri ile ilgilenir,

b)    Transfer çalışmalarını organize eder. Yıl içinde futbolcu izler, izletir, haklarında
rapor alır ve yönetim kuruluna gereken bilgileri aktarır.

c)    Yarışmalar hakkında yönetim kuruluna bilgi verir,

d)    Profesyonel takımın antrenman kamp ve deplasmanlarını düzenler, yarışmalara takımın en iyi şekilde hazırlanması için gerekli çalışmaları yapar, önlemleri alır.

e)    Kendisine bağlı teknik elemanlarla birlikte haftalık ve aylık programlar yapar ve uygulanmasını sağlar,

f)    Profesyonel futbol kadrosunun, sözleşme, tescil ve lisans işlemlerinin takibini yapar, Yeni futbol mevsimi başlamadan, her yıl yenilenen ceza yönetmeliğini hazırlayıp Yönetim Kurulunda görüştürür ve kabulünü takiben Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilmesi işini takip eder,

g)    Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, Yönetim Kurul toplantılarında genel durumla ilgili bilgi verir, Yönetim Kurulunca profesyonel takım ve amatör şubelerle ilgili alınacak kararların uygulanmasına yardımcı olur.

Saymanın Görev ve Yetkileri:

Sayman üye mali işlerden sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır.
a)    Kulübün mali işlerini yürütür,

b)    Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz,

c)    Hesap işleri ile ilgili defter ve kayıtların muntazam tutulması çalışmalarını yapar ve takipçisi olur,

d)    Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini inceler ve imzalar,

e)    Sayman üyenin imzası bulunmadan hiçbir ödeme yapılamaz,

f)    Muhasebe personeli Sayman’a karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Sayman üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunca yapılır.

g)    Sayman üye, ödemeleri acil ve öncelikli durumu dikkate alarak sıraya koyar ve  listeyi Yönetim Kuruluna sunar,

h)    Sayman üye, istek halinde muhasebe kayıt ve belgelerini Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunar.

Federasyon Temsilcisinin Görev ve Yetkileri:

Kulübü federasyonlar nezdinde temsil eder, gerektiğinde toplantılara katılır, kulüp adına yönetim ve kurullarda görev alır.

İl Müdürlüğü Temsilcisinin Görev Yetkileri:

Kulübü İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü nezdinde temsil eder, gerektiğinde toplantılara katılır, kulüp adına  kurullarda görev alır.

Amatör Şubeler ve Altyapı Sorumlusunun Görev ve Yetkileri:

Amatör şubeler sorumlusunun görev ve yetkileri:
a)    Genel Kaptan ile birlikte amatör şubelerin faaliyetlerini düzenler,

b)    Amatör Şubeleri yönetecek şube direktörü, idari ve teknik yöneticileri tespit edip görevlendirilmeleri için Genel Kaptan ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirerek görevlendirilmelerini sağlar.

c)    Şube ihtiyaçlarını tespit ederek Yönetim Kuruluna bildirir,

d)    Her dal için bir kaptan görevlendirir,

e)    Sporcuların tescil ve lisans işlemlerini takip eder,

f)    Antrenman ve müsabakaları takip eder,

g)    Takımların ve sporcuların durumlarını genel kaptana rapor halinde bildirir, ihtiyaçların neler olduğunu saptar.

Sağlık İşleri Sorumlusunun Görev ve Yetkileri:

Sporcuların sağlık işlerinden sorumludur.

Dış İlişkiler Sorumlusunun Görev ve Yetkileri:

. Kulübün yurtdışı ilişkilerini düzenler. Yurtdışındaki toplantı ve çalışmalarda kulübü temsil eder.

Taraftarla İlişkiler Sorumlusunun Görev ve Yetkileri:

Kulüp taraftarların müsabakalarda sportmenliğe ve centilmenliğe aykırı hareket etmemeleri için çalışır. Müsabaka sonucu ne olursa olsun misafir kulüplerin yönetici, sporcu ve seyircilerine; hakemlere, sporla ilgili teşkilat mensuplarına karşı hoşgörülü olmalarını sağlamak için uğraş verir, onları örnek olacak davranışlara yöneltme çabası gösterir.

Basın Sözcüsünün Görev ve Yetkileri:

Başkan ve Genel Sekreterle koordineli çalışır, kulübün tanıtımı, ve çalışmaları hakkında yerel ve ulusal basına bilgi verir. Açıklamalarda bulunur.

Devir Teslim İşleri:

. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu,  görevi devralan Yönetim Kuruluna, kulübün mal varlığını, tüm defter ve kayıtları, para ve kıymetli evrakı tutanakla devir ve teslim eder.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

YÜKSEK DİVAN KURULU VE DİVAN YÜRÜTME KURULU

Yüksek Divan Kurulunun Oluşumu:

Madde- 12. Yüksek Divan Kurulu
a)    Kulübün Kurucuları,

b)    1942/43 yılında lig maçlarına girildiği tarihte yönetim kurulunda bulunanlar,

c)    1942/43 yılında lig maçlarında kulübün futbol takımında yer alanlar,,

d)    Kulüpte başkanlık yapmış olanlar,

e)    Yönetim Kurulunda en az 5 yıl süre ile asil üye olarak görev yapmış olanlar,

f)    Yıllık aidatlarını ara vermeksizin ödemiş olmak kaydı ile kulüpte en az 15 yıldan beri üye olanlar,

g)    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen lig ve kupa yarışmaları ile uluslararası turnuvalarda şampiyon olunması halinde o dönem yönetim kurulunda bulunanlar,

h)    Kulübe stadyum, lokal, spor salonu, açık spor alanları, sosyal tesisler kazandıran üyeler

Yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile bu kurulun doğal üyesi sayılırlar.

Yüksek Divan Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde- 13. Yüksek Divan Genel Kurulu Kulübün tüzükte kendisine verilen yetkiler çerçevesinde kulübün tali organı olarak Yönetim kurulunun kendisine verdiği yetkiyi kullanır.

a) Yüksek Divan Yönetim Kurulu kulübün danışma organı sıfatıyla her yıl Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez olağan olarak toplanır. Kendi üyelerinin üçte birinin, Divan Yürütme Kurulunun veya Kulüp Yönetim Kurulunun yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda çoğunluk aranmaz.

b) Yüksek Divan Genel Kurulu, Kulüp Yönetim Kuruluna önerilen veya kulüp Yönetim Kurulu ve yöneticiler tarafından yapılan açıklamalarla ilgili olarak kulüp Yönetim Kurulu ile diğer organ ve kurulmuş olan komite ve komisyonlara tavsiyelerde bulunur.

DİSİPLİN KURULU
Disiplin kurulu Genel kurulca 5. Asil ve 5 Yedek üye olarak genel kurulca seçilir
Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Kulüp Yönetim Kurulu tarafından bildirilen veya kendiliğinden öğrenilen konularda disiplin kovuşturması yapmak ve kovuşturma sonucuna göre kurul olarak; i ihtar ve kesin ihraç şeklinde rapor hazırlar ve yönetim kuruluna bildirir,

b) Hakkında soruşturma yapılan veya şikâyet edilen kişi çağrılarak dinlenir, tanıklara ve şikâyet edilen konularla ilgili belgelere başvurulur, bütün deliller toplanıp soruşturma tamamlandıktan sonra bir karara varılır..

c) Savunmasını yapmak için çağırılan kişi davete icabet etmez ve belirlenen süre içinde yazılı savunmasını göndermezse hakkındaki karar eldeki mevcut deliller dikkate alınarak verilir.
d) Disiplin kurulu üyeleri yönetim kurulunun kendilerine verdiği tüm görevleri yaparken gizlilik ilkelerine riayet eder. Üye hakkında hazırlanacak raporları da gizli olarak yönetim kuruluna teslim eder.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,sportif faaliyetler, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari iktisadi faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 15-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi*
Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü    *
Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sarıyer Spor Kulübü  ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Sarıyer de faaliyet gösteren 100 üyenin üzerindeki Amatör kulüpler arasında eşit devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 23 (Yirmi üç maddeden ibarettir.)